"Niebieska Karta"

2012-02-12 20:54
Procedura postępowania w sytuacji powzięcia podejrzenia
o stosowaniu przemocy w rodzinie dziecka
        
PODSTAWA PRAWNA :
 
1.      Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- Dz. U. z 2005 r. nr 180 poz. 1493
2.      Rozporządzenie Rady ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „ Niebieskie karty”  oraz wzorów formularzy  Niebieska karta” ( Dz.U z 2011 r. nr 209, poz. 1245 )
3.      Ustawa z 6 czerwca 1997 r. -  Kodeks  Karny ( Dz.Uz 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm. )
 
 
1.        Dyrektor realizując zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”(Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1245), wyznacza na terenie przedszkola osobę koordynująca działania w tym zakresie (w szczególności pedagoga/psychologa szkolnego lub innego nauczyciela).
2.        Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do zgłoszenia wychowawcy grupy lub bezpośrednio wskazanej przez dyrektora przedszkola osobie, podejrzenia dotyczącego stosowania przemocy w rodzinie dziecka (przy zgłoszeniu winien być wypełniony  arkusz informacyjny dotyczący dziecka w związku z podejrzeniem przemocy w rodzinie – zał. 1a).
3.      Do podstawowych zadań przedszkola w ramach procedury należy:
1)      diagnoza sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności dzieci;
2)      zapewnienie i zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia ww. osoby;
3)      udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 
4.      Wskazana przez dyrektora przedszkola osoba (pedagog/psycholog lub inny nauczyciel)  przeprowadza z dzieckiem rozmowę wyjaśniającą sytuację i sporządza notatkę z rozmowy.
5.      Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.
6.      Następnie, w sytuacji gdy podejrzenie dotknięcia przemocą dotyczy dziecka, wzywa się na rozmowę wyjaśniającą rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego lub najbliższą dziecku osobę, nie podejrzewaną o przemoc, w celu wyjaśnienia sytuacji.
7.      Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 2)), zwanej dalej „osobą najbliższą”.
8.      Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie przez osobę wskazaną przez dyrektora przedszkola w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, formularza „Niebieska Karta — A” (załącznik nr 1 do rozporządzenia).
9.      W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza „Niebieska Karta — A”, z uwagi na nieobecność osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia, wypełnienie formularza „Niebieska Karta — A” następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie.
10.  W przypadku, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niewykonalne, wypełnienie formularza „Niebieska Karta — A” następuje bez udziału tej osoby.
11.  Wszczynając procedurę, należy podjąć współpracę z MOPS, Policją w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
12.  Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta — A” - przekazuje się osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, formularz „Niebieska Karta — B”. Wzór formularza „Niebieska Karta — B” stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
13.  Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest dziecko, formularz „Niebieska Karta — B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.
14.  Formularza „Niebieska Karta — B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
15.  Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta — A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury.
16.  Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta — A” pozostawia się u wszczynającego procedurę. Dyrektor placówki określa miejsce przechowywania dokumentacji.
17.  Dalszy tok postępowania leży w kompetencji przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
18.  Jeżeli w trakcie działań podejmowanych w ramach procedury, zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie, wypełnia się formularz "Niebieska Karta- A" w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia i przesyła go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
 
Uwaga:
Szczegółowe wskazania dotyczące prowadzenia rozmów z osobami dotkniętymi przemocą, profilaktyka agresji i przemocy oraz wiele innych pomocnych informacji znajdują się w materiałach zamieszczonych na stronie internetowej ORE
(OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI )
 
https://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=55:profilaktyka-agresji-i-przemocy&Itemid=1148
 
Katowice, 02.01.2012 rok

—————

Powrót


KontaktyMiejskie Przedszkole nr 66
ul. Brynicy 50
40-353 Katowice


tel. 32/256-97-28


Przedszkole nr 66 w Katowicach