Koncepcja Przedszkola

 
KONCEPCJA PRACY
Miejskiego Przedszkola Nr 66
w Katowicach
na lata 2010 – 2013
 
 
Nazwa i adres placówki:

 

Miejskie Przedszkole Nr 66  w Katowicach
ul. Brynicy 50
40-353 Katowice   tel/ fax  032  2569728
woj. śląskie
 
I. PODSTAWA  PRAWNA
 
Koncepcja pracy przedszkola opracowana została z uwzględnieniem :
- Ustawy o systemie oświaty
- Rozporządzenia MEN z  dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego
- Rozporządzenia dotyczącego podstawy programowej wychowania przedszkolnego
- Statutu Przedszkola
Uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe i bazowe przedszkola.
 
Koncepcja pracy przedszkola została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną zgodnie z Uchwałą Nr 2 z dnia 30.08.2010r.
 
II. INFORMACJA O PRZEDSZKOLU

 

Organem prowadzącym Miejskie Przedszkole Nr 66  w Katowicach jest Urząd Miasta Katowice.
Mieści się w budynku przy ulicy Brynicy 50,
Przedszkole  jest czynne w godzinach: od 5.30 do  17.00
Liczba oddziałów funkcjonujących w przedszkolu - 6, dobór dzieci do grup jest  uzależniony od wieku dzieci przyjętych do przedszkola w poszczególnym roku szkolnym :                                          
Przedszkole znajduje się w dzielnicy Szopienice, z dala od ruchliwej ulicy i otoczone jest dużą ilością zieleni.
Budynek jest przestronny i nowoczesny, składa się z dwóch kondygnacji. Przedszkole posiada:
 • 6 dużych sal zajęć przedszkolnych oraz 2 mniejsze
 • każda sala posiada zaplecze z pomocami dydaktycznymi
 • 2 przedsionki  
 • 2 szatnie
 • pokój nauczycielski
 • gabinet terapeutyczny
 • bibliotekę przedszkolną
 • nowoczesną kuchnię
 • pomieszczenia biurowe
 • duży ogród przedszkolny z placem zabaw  
Na dzień 1 września 2010 przedszkole zatrudnia: 48 pracowników w tym :
 • 18 nauczycieli ( w tym dyrektor, wicedyrektor)
 • 13 pracowników administracji i obsługi 
Nauczyciele systematycznie podnoszą kwalifikacje, uczestniczą w warsztatach, kursach i szkoleniach. Tylko jeden nauczyciel nie posiada ukończonych studiów wyższych, pozostali legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych i magisterskich.
 • 12 nauczycieli to nauczyciele dyplomowani
 • 3 nauczycieli to nauczyciele mianowani
 • 2 nauczycieli to nauczyciele kontraktowi
 • 1 nauczyciel to nauczyciel stażysta
Ponadto 8  nauczycieli posiada  dodatkowe  kwalifikacje ( terapia pedagogiczna , instruktor gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, oligofrenopedagogika, zarządzanie placówkami oświatowymi, surdopedagog )
 
III. OFERTA EDUKACYJNA  
 
1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
2. W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego
 • „ Nasze przedszkole” –  Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej
3..Wykorzystujemy metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę.
Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem elementów  ww. metod uwzględnia wielostronny rozwój dziecka.
a)  METODY GIMNASTYKI TWÓRCZEJ:
- gimnastyka ekspresyjna R.Labana ,
- gimnastyka rytmiczna A.M.Kniessów
- ruch rozwijający W.Sherborne
- opowieść ruchowa
b) METODY STYMULUJACE POSTAWY I MYŚLENIE TWÓRCZE:
- drama
- pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA
- relaksacja
- bajkoterapia
c) METODY WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA ,  PISANIA , LICZENIA
-  metoda „Dobrego startu” M Bogdanowicz
- prof. E.Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka
- metoda J.Cieszyńskiej
4. Proponujemy zasady pracy, które  zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka:
- Zasada indywidualizacji
- Zasada integracji
- Zasada wolności i swobody działania
- Zaspakajanie potrzeb dziecka
- Zasada aktywności
- Organizowania życia społecznego

5. Bezpłatne zajęcia logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej i terapii psychologicznej
6. Płatne zajęcia dodatkowe z rytmiki  języka angielskiego.
7. Uczestnictwo zdolnych dzieci w różnorodnych konkursach,
 
IV. ZASOBY LUDZKIE 
 • wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,
 • specjaliści: logopeda , instruktor gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, psycholog, katecheta.  
 
V. ZASOBY MATERIALNE
 • duże przestronne sale
 • sale  specjalistów wyposażona w pomoce
 • plac zabaw zapewniający ruch i zabawę na świeżym powietrzu,
 
VI. WIZJA - realistyczna , wiarygodna, atrakcyjna przyszłość.
  Stworzymy przedszkole:
 • nowoczesne,
 • bezpieczne i przyjazne dziecku,
 • z kompetentną  i wykwalifikowaną kadrą,
 • wspierające i wspomagające rozwój każdego dziecka,
 • wspierające działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 • otwarte na współpracę ze środowiskiem. 
Jesteśmy przekonani, że nasze działania będą procentować w dalszym życiu naszych wychowanków :
 • będą przygotowani do podjęcia nauki w szkole i nastawieni na osiąganie sukcesów
 • będą mieli świadomość zdrowego stylu życia
 • będą umieli dbać o środowisko oraz zapobiegać jego degradacji
 • ukształtujemy  wrażliwego i twórczego człowieka
 • rozbudzimy zainteresowania artystyczne wychowanków
 • odkryjemy w naszych wychowankach  talenty muzyczne , taneczne, aktorskie, plastyczne, sportowe
 
VII . MISJA – przesłanie w działaniu
Jesteśmy przedszkolem , które umożliwi dzieciom nabywanie różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami
 
Pragniemy również aby nasi wychowankowie umieli wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności z zakresu ekologii  na drodze twórczej aktywności oraz mogli w przyszłości żyć zdrowo i być przyjaznym środowisku.  
 
Inspirujemy dzieci do potencjalnych działań twórczych stwarzając wiele okazji  do uzewnętrzniania swoich uczuć , przeżyć w plastyce muzyce, tańcu , śpiewu i różnych formach teatralnych .
 
Dbamy również o klimat naszego przedszkola, aby dzieci czuły się w nim  swobodnie, radośnie i bezpiecznie.
 
Realizujemy jasno określony i akceptowany przez rodziców system wychowawczy oparty ma uniwersalnych wartościach : prawda , szczerość, przyjaźń, sprawiedliwość, szacunek dla drugiego człowieka , jego wytworów i otaczającego świata.
 
Współpracujemy z rodzicami aby zwiększyć skuteczność jednolitych oddziaływań wychowawczych przedszkola i rodziny.  
 
VIII. CELE STRATEGICZNE
1.Organizacja procesu edukacyjnego, wychowawczego i opiekuńczego  umożliwiającego dzieciom nabywanie różnorodnych umiejętności , sprawności i doświadczeń zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami.
2. Podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci.
3. Podnoszenie świadomości zdrowotnej wśród rodziców i dzieci na drodze twórczej działalności
4. Rozwijanie działań proekologicznych w celu wdrażania dzieci do pracy na rzecz otaczajacej przyrody oraz w poszanowaniu dla niej.
 
IX . CELE OPERACYJNE
 
W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców  przedszkole :
 • zapewnia  optymalne  warunki  do rozwoju uzdolnień  i zainteresowań każdego wychowanka biorąc pod uwagę indywidualne i podmiotowe podejście do każdego dziecka
 • stwarza wychowankom możliwość   udziału   w konkursach, przeglądach i innych formach współzawodnictwa
 • zapewnia wychowankom wymagającym dodatkowego wsparcia pomoc psychologiczno – pedagogiczną i inną  specjalistyczną
 • zmierza  do wizji przedszkola przyjaznemu dziecku i jego rodzinie z wykorzystywaniem najlepszych form i metod pracy z dzieckiem
 • angażuje rodziców we wszystkie możliwe obszary działalności placówki
 • współpracuje z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań  wychowawczych
 • bierze udział w programach prozdrowotnych i proekologicznych : Kubusiowi przyjaciele natury; Mamo tato wolę wodę; Czyste powietrze wokół nas; Posadź swoje drzewko
 
W zakresie dostrzegania potrzeb nauczycieli przedszkole :
 • stwarza nauczycielom optymalne warunki  do podnoszenia kwalifikacji  w toku studiów podyplomowych i innych form doskonalenia z uwzględnieniem potrzeb placówki
W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola
 • stara się pełnić w środowisku znaczącą i kulturotwórczą rolę
 • współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi np. MCK – udział dzieci w konkursach, przeglądach,  Szkoła Podstawowa – śledzenie losów absolwentów, TOPS - pomoc dzieciom z ubogich rodzin, Straż Pożarna , Straż Miejska , KM Policji, Stowarzyszenie "Przyjazna szkoła", zaprzyjaźnionymi przedszkolami w dzielnicy ,  
 • propaguje  znaczenie wychowania przedszkolnego dla rozwoju osobowości człowieka
 • ukazuje  dorobek, osiągnięcia przedszkola poprzez:
                    - stronę internetową  przedszkola
                    - prezentację umiejętności wychowanków w czasie konkursów,
                       festiwali i uroczystości
 
W zakresie zarządzania  przedszkole:
 • przeprowadza wewnętrzną  ewaluację przedszkola z uwzględnieniem opinii wychowanków, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników
 • zapewnienia prawidłową realizację  przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzania oferty poprzez wzbogacanie  bazy i wyposażenia przedszkola.

 

 


KontaktyMiejskie Przedszkole nr 66
ul. Brynicy 50
40-353 Katowice


tel. 32/256-97-28


Przedszkole nr 66 w Katowicach